Discord

Join 0 other people!

Rank Upgrades

Sapling -> Petal Upg

18.99 USD

Petal -> Lotus Upgra

27.99 USD

Lotus -> Orchid Upgr

46.99 USD

Orchid -> Bonzai Upg

45.99 USD

Bonzai -> Maple Upgr

44.99 USD

Maple -> Azalea Upgr

42.99 USD

Azalea -> Sakura Upg

55.99 USD

Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok